Siirry sisältöön

Inhimillisyyden elementit – opi jotain itsestäsi, maailmasta ja muista

Inhimillisyyden elementit -verkkokurssin (3 op) tavoitteena on tehdä maailmasta inhimillisempi paikka. Saat näkökulmia siihen, miten inhimillisyyttä voidaan vahvistaa haasteiden ja epävarmuuden keskellä.

Verkkokurssilla opit keskeisiä asioita kolmesta inhimillisyyden elementistä: eettisyydestä, inhimillisestä vuorovaikutuksesta sekä yhteistoiminnasta. Saat mahdollisuuden pysähtyä, keskittyä ja pohtia keskeisiä inhimilliseen elämän vaikuttavia asioita.

Ilmoittautuminen verkkokurssille on nyt käynnissä, ja ilmoittautua voi 31.5.2024 saakka. Kevään 2024 toteutus on auki 18.1.–12.6.2024.

Maksuttoman opintojakson tarjoaa sinulle Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Eettisyys, inhimillisyys, yhdessä toimiminen

Inhimillinen elämä merkitsee sitä, että yksilö, yhteisöt ja yhteiskunnat voivat hyvin käyttämättä liikaa luonnonvaroja. Tässä suhteessa monet asiat ovat kohentuneet viime vuosikymmeninä globaalisti: ihmiset voivat olettaa elävänsä pidempään kuin aiemmat sukupolvet, taloudellinen kehitys on nostanut satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä ja ympäristökysymyksiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Huolimatta positiivisesta kehityksestä taudit, sodat ja muut poliittiset konfliktit, ilmaston lämpeneminen, köyhyys ja eriarvoisuus uhkaavat inhimillistä elämää. Inhimillinen elämä ja sen edellytykset eivät ole itsestään selviä, vaan niitä on pyrittävä aktiivisesti tukemaan ja tuottamaan.

Näin opiskelet

Maksuton verkkokurssi

Pääset suorittamaan kurssin ilmoittautumalla maksutta avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi. Jos olet Diakin tutkinto-opiskelija, voit normaaliin tapaan ilmoittautua kurssille MyDiakissa. Inhimillisyyden elementit -kurssi suoritetaan Diakin Howspace-ympäristössä (Huom. ei Diaklessa). Ilmoittautumisen jälkeen pääset 2–3 päivän kuluttua aloittamaan opiskelun Howspace-ympäristössä.

Opiskelet itsenäisesti kolmen osion aineistot. Opintokokonaisuudessa on monta keskustelevaa videota sekä useita pieniä ja vähän laajempia tehtäviä. Opiskeltuasi verkkokurssin, sinulla on ajankohtaisia näkökulmia eettisyydestä, inhimillisestä vuorovaikutuksesta sekä yhteistoiminnasta.

Osa 1: Johdanto inhimillisyyden elementteihin

Osa 2

Eettisyys, arvot ja ekososiaalisuus

Inhimillisyyden elementit -verkkokurssin menetelmät perustuvat videoihin ja kirjalliseen materiaaliin eettisyydestä, arvoista ja ekososiaalisuudesta. Tärkeitä aihepiirejä ovat esimerkiksi YK:n Kestävän kehityksen ohjelma (Agenda 2030), keskinäisriippuvuus ja ekologisesti kestävä kehitys.

Osion 1 suoritettuasi ymmärrät eettisyyden ja arvojen merkityksen globalisoituvassa maailmassa sekä ekososiaalisuuden roolin maailman muutoksessa.

Taloudellisia ja yhteiskunnallisia jännitteitä

Osa 3

Inhimillinen vuorovaikutus

Inhimillisyyden tärkeä elementti on vuorovaikutus. Teknologia kehittyy, digitalisaatio lisääntyy, mutta tarve inhimilliseen vuorovaikutukseen ei vähene. Olemme jatkuvasti vuorovaikutuksessa ympäristömme ja toisten ihmisten kanssa. Voimme itse vaikuttaa siihen, miten inhimillisiä olemme omissa vuorovaikutustilanteissamme ja kohtaamisissamme.

Vuorovaikutuksessa rakennamme siltaa toisiin ihmisiin, kuulemme ja kohtaamme muita sekä samalla tulemme itse kuulluiksi ja kohdatuiksi. Vuorovaikutuksessa ajattelemme yhdessä, tulemme tietoisiksi omista ja muiden ajatuksista, toiminnasta ja merkityksistä. Rakennamme vuorovaikutuksessa moniäänistä todellisuutta, joka voi auttaa meitä ymmärtämään paremmin itseämme ja muita ihmisiä, sekä toimimaan muuttuvassa maailmassa.

Tässä osiossa opit, miten myötätunto, kohtaaminen, dialogisuus ja digitaalinen vuorovaikutus vahvistavat inhimillisyyttä. Saat myös välineitä havainnoida vuorovaikutustilanteita ja kehittää omaa tapaasi olla vuorovaikutuksessa entistä inhimillisemmäksi.

Digitaalinen vuorovaikutus

Osa 4

Osallisuutta yhteiskehittämällä

Aktiivinen osallistuminen sosiaaliseen elämään, politiikkaan ja työelämään on tärkeää, sillä osallistumalla kukin pääsee vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin. Osallistuminen lisää henkistä ja materiaalista hyvinvointia, tukee sosiaalisia suhteita ja vähentää yksinäisyyttä.

Yksi tapa lisätä ihmisten osallistumista ja osallisuutta on yhteiskehittäminen. Yhteiskehittämisessä kansalaiset, asiakkaat, opiskelijat, tai esimerkiksi asuinalueen tai kylän asukkaat, kehittävät yhdessä itselleen tärkeitä palveluja, kohentavat asuinympäristöään tai parantavat arkipäiväänsä. Aidossa yhteiskehittämisessä kansalaiset, palveluiden tai tuotteiden käyttäjät ovat alusta pitäen mukana määrittelemässä kehittämisen tavoitteita ja menetelmiä. He pääsevät itse kehittämään ja arvioimaan lopputulosta. Esimerkkinä yhteiskehittämisestä voidaan mainita kylätoiminta, jossa kyläläiset yhdessä edistävät kylänsä elinvoimaisuutta.

Tämän osion opiskeltuasi tiedät, miten ihmisten osallisuutta voidaan vahvistaa yhteiskehittämällä.

Osallisuutta yhteiskehittämällä

Opi jotain itsestäsi, maailmasta ja muista

Ota haltuun inhimillisyyden elementit

Ilmoittaudu avoimen AMK:n verkkokaupassa ja pääset suorittamaan kurssin!

Inhimillisyyden elementit tarjoaa sinulle Diakonia-ammattikorkeakoulu

Tekijät

Antti-Jussi Heinonen, Hanna-Leena Huttunen, Marja Katisko, Kirsi Laukkonen, Marja Lindholm, Anne Miettinen, Leea Naamanka, Ari Nieminen, Tuula Pehkonen-Elmi, Ville Päivänsalo, Juha Salomaa ja Ilse Vogt